Trả sau + Data

4G70

4G70

70.000 đồng/ 30 ngày
2GB dung lượng

Đăng ký
4G40

4G40

40.000 đồng/ 30 ngày
1GB dung lượng

Đăng ký
4G20

4G20

20.000 đồng/ 30 ngày
450MB dung lượng

Đăng ký